Rrjeti i organizatave partnere

Qendra për menaxhim me ndryshime

Shoqata për zhvillim, Qendra për menaxhim me ndryshime (QMN) është organizatë jofitimprurëse, joqeveritare e cila promovon mirëkuptim dhe ndryshime jo të dhunshme në shoqërinë. Organizata fokusohet në masa dhe politika të buta të cilat u ndihmojnë entiteteve të ndryshme t’i pranojnë ndryshimet në shoqërinë si situata normale dhe t’i shndërrojnë në rezultate pozitive. 

Asociacioni për iniciativa zhvillimore – Zenit Asociacioni për iniciativa zhvillimore – Zenit punon në partneritet me individë dhe organizata për studim, ndërtim dhe promovim të aktiviteteve dhe praktikave të zhvillimit dhe menaxhimit të mirë të cilat do të kontribuojnë për progres shoqëror dhe mirëqenie.