УслугаЗадоволство од временски рокЗадоволство од однос на службеникЗадоволство од добиени информацииЗадоволство од е-услуги
Административни такси44,54,5
Данок на наследство и подарок4323
Данок на промет на недвижности443
Доделување на ученичка стипендија134
Замена на возачка дозвола со измината важност445
Замена на лична карта поради истечен рок3,73,54,23
Замена на пасош поради истечен рок555
Запишување во матична книга на умрени444
Запишување дете во прво одделение3,533,5
Запишување на сопственост во катастарот на недвижности врз основа на договор за купопродажба33,73,7
Извод од матична книга на родени442,73,7
Издавање на возачка дозвола за прв пат43,74
Издавање на пасош за првпат222
Издавање на прва лична карта434
Легализација на бесправно изградени објекти2,533
Превоз на ученици од основно и средно образование545
Пријавa/одјавa во задолжително здравствено осигурување3,83,44,2
Сместување во ученички домови222
Утврдување на данок на имот323

Легенда: 1-многу незадоволен/на, 2-незадоволен/на, 3-неутрален/на, 4-задоволен/на


Графички приказ на оценките