Центар за управување со промени

http://www.cup.org.mk

info@cup.org.mk

https://www.facebook.com/centarzaupravuvanjesopromeni

Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит

http://www.zenith.org.mk

zenith@zenith.org.mk

https://www.facebook.com/asocijacijazenit